Đảng bộ Trung tâm Học liệu – Nhà xuất bản

Đảng bộ Trung tâm Học liệu - Nhà Xuất bản là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, được thành lập theo Quyết định số 163-QĐ/ĐU ngày 30/6/2017 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên trên cơ sở nâng cấp Chi bộ Trung tâm Học liệu - Nhà Xuất bản. 

Hiện nay, Đảng bộ Trung tâm Học liệu - Nhà Xuất bản có 04 chi bộ trực thuộc với tổng số 45 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ có 07 đồng chí, trong đó có 01 Giáo sư, 02 Tiến sĩ, 05 Thạc sĩ, 06 đồng chí có trình độ cao cấp và cử nhân chính trị.  Đảng bộ là cơ sở đảng đặc thù, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của hai đơn vị: Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin và Nhà xuất bản - Đại học Thái Nguyên 

Tổng số CBVCNLĐ hiện nay của hai đơn vị là 68 người, trong đó 03 đ/c có trình độ Cao cấp Lý luận chính trị, 07 đồng chí có trình độ Cử nhân Chính trị. Số cán bộ có trình độ sau Đại học là  36/68 trong đó có 01 Giáo sư - Giảng viên cao cấp, 03 tiến sĩ, 36 thạc sĩ. 22 cán bộ có bằng cử nhân và 11 cán bộ đã có chứng chỉ biên tập do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên và với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, phát huy dân chủ, huy động sức mạnh của tập thể CBVCNLĐ, Đảng bộ Trung tâm Học liệu - Nhà Xuất bản đã chủ động, tích cực triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và đạt được những kết quả đáng kể, đem lại sự chuyển biến tích cực về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của hai đơn vị Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin, Nhà xuất bản. 

Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm Học liệu - Nhà Xuất bản gồm các đồng chí sau:

 

                                       GS.TS NGUYỄN DUY HOAN

 

 

 
         BÍ THƯ
         Điện thoại: 0913.377.255
         Email: ndhoan(a)tnu.edu.vn

 

 

                                      THS. NGUYỄN ÁNH NGUYỆT

 

 

 

         PHÓ BÍ THƯ, CHỦ NHIỆM UBKT
         Điện thoại: 0912.805.696
         Email: nanguyet(a)tnu.edu.vn

 

 

                                      TS. PHẠM QUỐC TUẤN

 

 

 

         ỦY VIÊN

         Điện thoại: 0988.508.007
         Email: phamquoctuandhsptn(a)gmail.com

 

 

                                      THS. TRẦN HỒNG ANH

 

 

 

 

         ỦY VIÊN

         Điện thoại: 0912.660.602
         Email: anhth(a)tnu.edu.vn

 

 

                                      THS. NGUYỄN THÀNH TRUNG

 

 

 

 

         ỦY VIÊN

         Điện thoại: 0963.222.668
         Email: nttrung(a)tnu.edu.vn

 

 

                                      THS. LÊ VĂN NAM

 
 
 
 
         ỦY VIÊN
         Điện thoại: 0979.804.914
         Email: lvnam(a)tnu.edu.vn

 

 

                                       THS. LÊ THỊ NHƯ NGUYỆT

 

 
 
 
         ỦY VIÊN
         Điện thoại: 0973.216.622
         Email: lenguyet(a)tnu.edu.vn