Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Nguồn tài liệu miễn phí chủ đề Công tác xã hội


Thứ sáu, 6/2/2017, 3:55:04 PM

1/ Social Work for Sociologists : Theory and Practice / edited by Kate van Heugten, Anita Gibbs

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53750

 2/ Animals in Social Work : Why and How They Matter / edited by Thomas Ryan

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53749

 3/ Doing social work research / Louise Hardwick and Aidan Worsley.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53745

4/ Social work : introducing professional practice / Patricia Higham.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53746

 5/ Social work & ICT / Andrew Hill & Ian Shaw

 http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53747

6/ Studying for social work / Eileen Baldry ... [et al.].

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53748

7/ Reconstitution of social work [electronic resource] : towards a moral conception of social work practice / editors, Yuk-ying Ho, Sun-pong Yuen.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53751

8/ Integrative Clinical Social Work Practice [electronic resource] : A Contemporary Perspective / by F. Diane Barth

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53752

 9/ Relationship skills in social work [electronic resource] / Roger Hennessey.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53753

 10/ Social work and community practice [electronic resource] / [edited by] Sharon Duca Palmer.

 http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53754

11/ Social work and child services [electronic resource] / [edited by] Sharon Duca Palmer.

 http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53755

12/ Child social work policy & practice [electronic resource] / Derek Kirton.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53756

 13/ Child law for social work [electronic resource] : implementing rights through policy and practice / Jane Williams.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53757

 14/ Social work with older people [electronic resource] : context, policy, and practice / Mark Lymbery.

 http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53758

15/ Cultivating mindfulness in clinical social work [electronic resource].

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53759

 16/ Applying a human rights approach to social work research and evaluation : a rights research manifesto / Tina Maschi.

 http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53760

17/ Asylum seekers, social work and racism / Shepard Masocha.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53761

 18/ Social Work Practice in the Addictions [electronic resource] / edited by Michael G. Vaughn, Brian E. Perron.

 http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53762

 19/ Probation and Social Work on Trial [electronic resource] : Violent Offenders and Child Abusers / by Wendy Fitzgibbon. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53763

20/ Social work with lesbians & gay men [electronic resource] / Helen Cosis Brown & Christine Cocker.

 http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53764

 

Trân Trọng!

 

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: