Thông tin
Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin.
Phường Tân Thịnh-TP Thái Nguyên
Điện thoại: 02083852443
Fax: 02083656601
Lê Văn Nam
lvnam@tnu.edu.vn