Thông báo số 48/TB-TTHL&CNTT ngày 31/03/2020 của Giám đốc TTHL&CNTT về việc thực hiện chế độ làm việc trong thời gian cao điểm phòng, chống Covid-19