Tham mưu đề xuất nội dung xử lý đối với các trường hợp không thực hiện việc phòng, chống dịch Covid-19