Đảng bộ Trung tâm Học liệu – Nhà Xuất bản hướng tới Đại hội Đảng các cấp

Đảng ủy (Trung tâm Học liệu – Nhà Xuất bản) TTHL- NXB đã xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 53-KH/ĐU ngày 26/6/2019 của Đảng uỷ ĐHTN về kế hoạch tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tổ chức quán triệt các kế hoạch của Tỉnh ủy, Đại học Thái Nguyên về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.


 

Để hướng về Đại hội của Đại học Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên và Đại hội Đảng toàn quốc. Đảng viên tại 2 đơn vị Trung tâm Học liệu & Công nghệ thông tin, Nhà Xuất bản sẽ thực hiện theo những khẩu hiệu sau: 

 1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025!
 2. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
 3. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XX Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
 4. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
 5. Các đảng viên quyết tâm thực hiện tốt việc“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.
 6. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
 7. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam muôn năm!
 8. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!
 9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
 10. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
 11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

TTHL&CNTT


Gửi bình luận

Nhập nội dung.
Nhập họ tên.
Nhập địa chỉ.
Nhập địa chỉ email.