Thông báo v/v khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp phòng,chống và kiểm soát lây nhiềm COVID- 19