Công điện số 838/CĐ-BYT V/v không tụ tập xem bóng đá trong phòng chống dịch COVID- 19