Công văn số 96 CV- ĐU v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19