Nguồn học liệu Sách Châu Á và CSDL SienceDirect

Trung tâm Số xin trân trọng thông báo tới các cán bộ, giảng viên và sinh viên những nguồn tài nguyên Khoa học và Công nghệ hàng đầu thế giới, phục vụ đắc lực cho công tác giảng dạy, nghiên cứu, học tâp trong Đại học Thái Nguyên: Sách Châu Á và CSDL SienceDirect.