Thông báo số 1383/SYT-NVY v/v tăng cường già soát các trường hợp từ vùng dịch trở về địa phương đề phòng, chống dịch COVID- 19