Thông báo số 717/ĐHTN-CTHSSV v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19 trong tình hình hiện nay