Thông báo tổ chức Hội thảo - Kỹ năng khai thác các nguồn tin KH&CN và viết bài báo khoa học Quốc tế