Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9)