Thông báo v/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID- 19