Thông báo V/v tổ chức Hội thảo Chuyển đổi số trong Đại học Thái Nguyên