Thư viện trường đại học phải rộng bao nhiêu mới đủ?

Thư viện trường đại học (ĐH) phải có phòng đọc chung, phòng đọc chuyên ngành, phòng học nhóm... Tổng diện tích các phòng đọc phải bảo đảm ít nhất 200 m2, mỗi giáo trình có ít nhất 50 bản sách/1.000 sinh viên của chuyên ngành đào tạo...