Các bộ Cơ sở dữ liệu do Trung tâm xây dựng

Cơ sở dữ liệu toàn văn của Trung tâm Số được xây dựng nhằm mục đích cung cấp những thông tin gốc của tài liệu, giúp bạn đọc có thể tra cứu và truy cập đến tới bản thân thông tin được phản ánh, đáp ứng nhu cầu tin ngày càng cao của bạn đọc trong và ngoài Đại học Thái Nguyên.

Cơ sở dữ liệu  được xây dựng dựa trên các tiêu chí như tính thân thiện, dễ sử dụng, dễ khai thác; tìm tin hiệu quả, chính xác; dễ dàng cập nhật thông tin; quản lý được nhiều loại hình tài liệu và chia sẻ thông tin qua việc khai thác trực tuyến qua mạng.

Hiện nay, Trung tâm đã xây dựng được 10 CSDL:

  1. CSDL Giáo trình Tiếng Việt (2626)
  2. CSDL Giáo trình Tiếng Anh (2391)
  3. CSDL Tài liệu tham khảo (9376)
  4. CSDL Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên (3518)
  5. CSDL Tạp chí khác (13901)
  6. CSDL Luận văn, Luận án (16561)
  7. CSDL Tài liệu đề án 2020 (251)
  8. CSDL Bài giảng (653)
  9. CSDL Kết quả nghiên cứu (9015)
  10. CSDL tài liệu nghe nhìn (147)

Trung tâm Số