Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Quân sự chung


Thứ tư, 3/29/2017, 11:10:25 AM

Học phần Quân sự chung là một trong những nội dung cơ bản và đặc trưng của chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh được thực hiện trong nội dung chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng nói chung, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói riêng nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo toàn diện của nhà trường và đáp ứng yêu cầu trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta hiện nay, đó là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

Tài liệu Quân sự chung được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo theo tín chỉ, bảo đảm công tác giảng dạy học phần Quân sự chung của Bộ môn Quân sự ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được thực hiện một cách hệ thống, thống nhất, đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập.

 
Nội dung tài liệu trình bày gồm 5 chương:

 
Chương 1. Kỹ thuật súng bộ binh 
Chương 2. Thuốc nổ, vật cản và vũ khí huỷ diệt lớn: 
Chương 3. Bản đồ địa hình 

Chương 4. Chiến thuật bộ binh và ba môn quân sự phối hợp
Chương 5. Cấp cứu đầu tiên vết thương chiến tranh 


Môn học Quân sự chung đề cập vấn đề phạm vi rộng; trang bị cho người học một số nội dung cơ bản vừa mang tính lý luận, lý thuyết, vừa mang tính thực hành, kỹ năng, kỹ xảo nhằm đáp ứng yêu cầu Giáo dục Quốc phòng - An ninh trong thời kỳ mới "Chú trọng giáo dục ý thức, tri thức và kỹ năng quân sự cần thiết cho sinh viờn, kết hợp giáo dục lý thuyết với thực hành" và vận dụng vào thực tiễn cụng tỏc sau khi tốt nghiệp ra trường 
 

Tài liệu Quân sự chung được chỉnh lý, bổ sung và hoàn thành dựa trên Quyết định số 81/2007/QĐ - BGD & ĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng – An ninh trình độ đại học, cao đẳng; đề cương nội dung chương trình được Bộ môn Quân sự xây dựng và Giáo trình Giáo dục quốc phòng – An ninh Nhà xuất bản Giáo dục phát hành năm 2008, tài liệu kỹ thuật - chiến thuật bộ binh của Bộ môn Quân sự năm 2007. Những nội dung được trình bày trong tài liệu là cơ sở để Bộ môn thực hiện công tác quản lý và đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy.

Ký hiệu xếp giá: 355/XUA

Vị trí kho:  Sách chuyên khảo tầng 2 - Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên.

Nguồn https://read.alezaa.com

 

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: