Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo phục vụ xây dựng Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030”

Hội thảo sẽ diễn ra ngày 15 tháng 6 năm 2022, tại Hội trường UBND huyện Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Ngày 30 tháng 7 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021- 2030” tại Quyết định số 1373/QĐ-TTg, trong đó giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Đề án thành phần “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030”. Để triển khai xây dựng Đề án thành phần theo nhiệm vụ được phân công, ngày 19 tháng 5 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1158/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội thảo phục vụ xây dựng Đề án.

Các tham luận và đại biểu tham dự Hội thảo tập trung thảo luận vào các nội dung:

– Đánh giá kết quả đạt được và những khó khăn, hạn chế trong việc củng cố, kiện toàn, phát triển các thiết chế thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; trong công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập, phục vụ học tập; kết quả đạt được theo mục tiêu cụ thể của Đề án đến năm 2020.

– Thông qua các bài học kinh nghiệm, đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp xây dựng Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030”.

– Góp ý kiến vào dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030” trình Thủ tướng Chính phủ.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành ở Trung ương và địa phương, đại diện lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, các thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa tỉnh/thành, các thư viện và bảo tàng chuyên ngành, phòng văn hóa và thông tin, trung tâm văn hóa, thông tin và du lịch các huyện, thành phố của tỉnh Hà Giang,

Kết quả Hội thảo sẽ được Ban Tổ chức tổng hợp, nghiên cứu, từ đó đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để xây dựng dự thảo Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030” trình Thủ tướng Chính phủ.

KP.