Phòng Quản trị thư viện tích hợp

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Quản trị thư viện tích hợp:

  • Công tác tham mưu, tư vấn lĩnh vực thông tin, thư viện;
  • Quản lý và bảo đảm truy cập thông suốt nguồn cơ sở dữ liệu điện tử, dữ liệu số của đơn vị. Tổ chức kho sách và bảo quản tài liệu;
  • Cung cấp nguồn tài nguyên thông tin phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong và ngoài ĐHTN;
  • Hướng dẫn, tư vấn hỗ trợ bạn đọc khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên của đơn vị, cung cấp thông tin theo yêu cầu của người sử dụng;
  • Sản xuất (số hóa), khai thác các nguồn dữ liệu, xây dựng các cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu thông tin của các đơn vị, cá nhân bên trong và ngoài ĐHTN. Tham gia xây dựng và phát triển học liệu phục vụ đào tạo E-Learning;
  • Phối hợp với các Ban, Trung tâm và các đơn vị trực thuộc trong công tác bổ sung, phát triển và chia sẻ nguồn học liệu;
  • Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ về thông tin – thư viện trong và ngoài đơn vị;
  • Tham gia xây dựng, triển khai, thẩm định các dự án, đề án, hợp tác quốc tế về thư viện.

 

                                        ThS. Lê Văn Nam

 

 

 
         Trưởng phòng
         Điện thoại: 0979.804.914
         Email: lvnam(a)tnu.edu.vn

 

 

                                        ThS. Nguyễn Hoài Nam

 

 

 
         Phó trưởng phòng
         Điện thoại: 0912.454.948
         Email: nhnam(a)tnu.edu.vn

 

 

                                        ThS. Nguyễn Thị Thu Lan

 

 

 
         Phó trưởng phòng
         Điện thoại: 0985.993.432
         Email: nttlan(a)tnu.edu.vn

 

 

                                        ThS. Vi Thị Bích Lan

 

 

 
         Chuyên viên
         Điện thoại: 0985.883.279
         Email: vblan(a)tnu.edu.vn

 

 

                                        ThS. Nông Thị Bích Ngọc

 

 

 
         Thư viện viên
         Điện thoại: 0983.880.074
         Email: nbngoc(a)tnu.edu.vn

 

 

                                        ThS. Đào Thị Thanh Hòa

 

 

 
         Thư viện viên
         Điện thoại: 0981.211.208
         Email: dtthoa(a)tnu.edu.vn

 

 

                                        Bùi Thị Sinh

 

 

 
         Thư viện viên
         Điện thoại: 0984.450.182
         Email: btsinh(a)tnu.edu.vn

 

 

                                        Lương Phạm Tuyên

 

 

 
         Cán sự
         Điện thoại: 0978.779.646
         Email: lptuyen(a)tnu.edu.vn

 

 

                                        ThS. Nguyễn Thị Hồng Ngọc

 

 

 
         Thư viện viên
         Điện thoại: 0974.566.356
         Email: nhngoc(a)tnu.edu.vn

 

 

                                        ThS. Nguyễn Thị Hảo

 

 

 
         Chuyên viên
         Điện thoại: 0973.269.958
         Email: nthao(a)tnu.edu.vn

 

 

                                        ThS. Phùng Ngọc Sáng

 

 

 
         Thư viện viên
         Điện thoại: 0989.308.796
         Email: pnsang(a)tnu.edu.vn

 

 

                                        ThS. Nguyễn Thị Ngoan

 

 

 
         Chuyên viên
         Điện thoại: 0976.176.116
         Email: ntngoan(a)tnu.edu.vn

 

 

                                        Ngô Thanh Thủy

 

 

 
         Chuyên viên
         Điện thoại: 0988.752.065
         Email: ntthuy(a)tnu.edu.vn

 

 

                                        ThS. Phùng Thị Lan Hương

 

 

 
         Chuyên viên
         Điện thoại: 0977.008.097
         Email: plhuong(a)tnu.edu.vn

 

 

                                        Lê Thị Phương Thanh

 

 

 
         Thư viện viên
         Điện thoại: 0966.595.620
         Email: lpthanh(a)tnu.edu.vn

 

 

                                        ThS. Trần Thị Thanh Bắc

 

 

 
         Chuyên viên
         Điện thoại: 0986.890.000
         Email: tttbac(a)tnu.edu.vn

 

 

                                        ThS. Vũ Thế Dũng

 

 

 
         Chuyên viên
         Điện thoại: 0988.498.000
         Email: vtdung(a)tnu.edu.vn

 

 

                                        Bùi Xuân Hiếu

 

 

 
         Chuyên viên
         Điện thoại: 0972.880.880
         Email: bxhieu(a)tnu.edu.vn

 

 

                                        Nguyễn Ngọc Trường

 

 

 
         Cán sự
         Điện thoại: 0985.808.138
         Email: nntruong(a)tnu.edu.vn