Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

 
Cơ sở vật chất của Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin Cơ sở vật chất của Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin
6/13/2013 3:21:09 PM

Đoàn thanh niên Đoàn thanh niên
4/28/2013 3:40:28 PM

Một số thành tích đã đạt được Một số thành tích đã đạt được
4/28/2013 1:17:18 AM

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin Cơ cấu tổ chức Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin
9/4/2012 10:02:33 AM

Giới thiệu TTHL qua Video Giới thiệu TTHL qua Video
10/14/2010 2:58:08 PM


 

Giờ mở cửa Giờ mở cửa
7/22/2010 2:52:51 PM

Trung tâm Học liệu thông báo tới bạn đọc thời gian mở cửa như sau:

 

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: