Phòng Tổng hợp

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Tổng hợp:

  • Công tác Hành chính, văn thư lưu trữ;
  • Công tác Tài chính kế toán;
  • Công tác Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng;
  • Công tác thanh tra, pháp chế;
  • Tham gia công tác tổ chức sự kiện và phục vụ;
  • Công tác, mua sắm, vận hành máy móc thiết bị, quản lý tài sản, cơ sở vật chất;
  • Công tác bảo vệ, vệ sinh.

 

                                        ThS. Nguyễn Thành Trung

 

 

 
         Trưởng phòng
         Điện thoại: 0963.222.668
         Email: nttrung(a)tnu.edu.vn

 

 

                                        ThS. Vũ Minh Huệ

 

 

 
         Phó trưởng phòng
         Điện thoại: 0944.478.789
         Email: vmhue(a)tnu.edu.vn

 

 

                                        ThS. Nông Thị Thu Huyền

 

 

 
         Phó trưởng phòng
         Điện thoại: 0967.425.678
         Email: nthuyen(a)tnu.edu.vn

 

 

                                        ThS. Lương Thị Hoàng Dung

 

 

 
         Kế toán viên chính
         Điện thoại: 0912.691.692
         Email: lhdung(a)tnu.edu.vn

 

 

                                        Dương Thị Mai Uyên

 

 

 
         Kế toán viên
         Điện thoại: 0977.819.567
         Email: dmuyen(a)tnu.edu.vn

 

 

                                        Vương Thị Phong

 

 

 
         Chuyên viên
         Điện thoại: 0912.360.262
         Email: vtphong(a)tnu.edu.vn

 

 

                                        ThS. Trần Thị Mỹ Hạnh

 

 

 
         Chuyên viên
         Điện thoại: 02082.221.686
         Email: tmhanh(a)tnu.edu.vn

 

 

                                        ThS. Lê Hữu Thắng

 

 

 
         Giảng viên
         Điện thoại: 0942.838.186
         Email: lhthang(a)tnu.edu.vn

 

 

                                        ThS. Lê Thái Hòa

 

 

 
         Chuyên viên
         Điện thoại: 0985.500.699
         Email: hoalt(a)tnu.edu.vn

 

 

                                        Nguyễn Hoài Nam

 

 

 
         Kỹ Thuật viên
         Điện thoại: 0986.191.955
         Email: nhnam(a)tnu.edu.vn

 

 

                                        Đỗ Đại Thanh

 

 

 
         Lái xe
         Điện thoại: 0966.088.886
         Email: ddthanh(a)tnu.edu.vn