Chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm Số là đơn vị trực thuộc  Đại học Thái Nguyên (ĐHTN), trên cơ sở tổ chức lại và đổi tên Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin; hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần chi thường xuyên, hướng tới tự chủ hoàn toàn chi thường xuyên; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, cung cấp dịch vụ công.

TÊN ĐƠN VỊ:

 • Tên tiếng việt: Trung tâm Số - Đại học Thái Nguyên
 • Tên giao dịch bằng tiếng Anh: TNU Digital Center
 • Địa điểm: Tổ 1, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
 • Website: www.digitalcenter.tnu.edu.vn

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Số

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng:

 • Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc ĐHTN về chuyển đổi số; thư viện và tài nguyên giáo dục mở của ĐHTN.
 • Tham mưu và xây dựng các đề án, dự án về chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý, điều hành, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của ĐHTN.
 • - Triển khai, thực hiện các dịch vụ về lĩnh vực CNTT, trí tuệ nhân tạo, dịch vụ số cho các đơn vị trong và ngoài ĐHTN.
 • Quản lý, vận hành và phát triển hệ thống thư viện trong toàn ĐHTN.
 • Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công giao công nghệ thuộc lĩnh vực CNTT và thư viện, tài nguyên giáo dục mở.
 • Các nhiệm vụ khác do ĐHTN giao.

  Nhiệm vụ:

 Tham mưu, tư vấn

 • Tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo ĐHTN về: chiến lược phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số và học liệu (quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) của ĐHTN; tổ chức thực hiện sau khi được phê quyệt theo sự phân công.
 • Xây dựng, phát triển các ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của ĐHTN và các đơn vị đào tạo, các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHTN trong công tác quản trị đại học, đào tạo, nghiên cứu khoa học của ĐHTN.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ chuyên trách về CNTT đáp ứng yêu cầu vận hành, sử dụng, khai thác hệ thống CNTT trong toàn ĐHTN và các đơn vị thuộc, trực thuộc.
 • Bảo trì, bảo dưỡng, mua sắm, sửa chữa thay thế các thiết bị CNTT và TT của ĐHTN theo phân cấp của ĐHTN.
 • Triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh hệ thống, an toàn dữ liệu nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác và sử dụng của toàn Đại học.

Cung cấp dịch vụ

 • Tổ chức xây dựng, sản xuất, số hóa và cung cấp học liệu điện tử phục vụ cho đào tạo trực tuyến và các hoạt động liên quan cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ĐHTN.
 • Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực CNTT và thư viện cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ĐHTN.
 • Tư vấn, chuyển giao công nghệ, phát triển các ứng dụng trong lĩnh vực CNTT và thư viện cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ĐHTN.
 • Hợp tác, liên kết trong và ngoài nước trong lĩnh vực CNTT và thư viện để thu hút vốn đầu tư, tăng thu nhập hợp pháp cho đơn vị.

Các nhiệm vụ khác

 • Phối hợp với các Ban chức năng và các đơn vị trong ĐHTN triển khai có hiệu quả các hoạt động CNTT, chuyển đổi số, thư viện và tài nguyên giáo dục mở của ĐHTN.
 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực CNTT và thư viện nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu cho đội ngũ giảng viên.
 • Khai thác có hiệu quả nguồn cơ sở vật chất sẵn có phục vụ và tổ chức các sự kiện, hội nghị hội thảo, lớp học, liên kết thu hút đầu tư, tổ chức các hoạt động dịch vụ… tăng nguồn thu nhập hợp pháp cho đơn vị.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do ĐHTN giao.