Công đoàn Trung tâm Số- Nhà Xuất bản

Công đoàn Trung tâm Số (TTS) - Nhà Xuất bản (NXB) là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Đại học Thái Nguyên (ĐHTN). Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, với sự hưởng ứng và tham gia tích cực của toàn thể CBVCNLĐ trong cơ quan, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Công đoàn ĐHTN, Đảng ủy TTS- NXB, Công  đoàn TTS- NXB đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, thực hiện tốt những chương trình, kế hoạch Đại hội nhiệm kỳ IV đã thông qua. 

 Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

Hiện nay, số đoàn viên công đoàn là: 70, sinh hoạt ở 04 tổ công đoàn. Trong đó, nữ 37 (chiếm 53%). Trình độ chuyên môn: Giáo sư: 01, Tiến sĩ: 3, Thạc sĩ: 40 (03 NCS), Đại học: 18; Trình độ Chính trị: Cao cấp, cử nhân: 10; Đoàn viên công đoàn là đảng viên có 48 đồng chí.

Ban Chấp hành Công đoàn dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức đoàn thể làm tốt chức năng của một tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBVCLĐ; chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của CBVCLĐ, động viên CBVCLĐ vượt qua những khó khăn, trở ngại, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển của hai đơn vị.