Đảng bộ Trung tâm Số - Nhà Xuất bản

Năm 2021, Đảng bộ Trung tâm Học liệu – Nhà Xuất bản có sự thay đổi về nhân sự, tổ chức. Ngày 02/11/2021, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) ban hành Quyết định số 1936/QĐ-ĐHTN về việc tổ chức lại Trung tâm Học liệu & Công nghệ thông tin và đổi tên thành Trung tâm Số trực thuộc ĐHTN; Đồng chí Bí thư Đảng bộ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/11/2021. Đảng ủy Đại học Thái Nguyên đã có Quyết định số 81-QĐ/ĐU ngày 12/11/2021 về việc chỉ định đồng chí Trần Nhuận Kiên, UVBCH Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Giám đốc Trung tâm Số tham gia BCH và giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ Trung tâm Số – Nhà Xuất bản.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy ĐHTN và BCH Đảng bộ TTHL-NXB, toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ với tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, không ngừng nỗ lực phấn đấu đã hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ I. Khai thác hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật của hai đơn vị và hạ tầng công nghệ thông tin của ĐHTN; Tài liệu luôn được bổ sung, cập nhật ở cả 3 dạng: in ấn, điện tử và cơ sở dữ liệu; thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống mạng WAN và hệ thống E-Learning, phối hợp, hỗ trợ hiệu quả với các đơn vị thuộc ĐHTN trong sản xuất học liệu Elearning...

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội xác định BCH nhiệm kỳ mới cần kế thừa, phát huy bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua, nâng cao vai trò sức mạnh của toàn Đảng bộ, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, vượt qua các khó khăn, thách thức nhằm nâng cao năng lực phục vụ của 2 đơn vị Trung tâm Số, Nhà Xuất Bản, góp phần cải thiện chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học của ĐHTN; Tập trung lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Phối hợp với chính quyền chỉ đạo tổ chức triển khai tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tăng cường đổi mới, hiện đại hoá, nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin - thư viện và xuất bản phẩm. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực hoạt động thực tiễn và ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của người đứng đầu cấp ủy, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

BBT