Ban Giám đốc

1. VAI TRÒ NHIỆM VỤ CỦA GIÁM ĐỐC TTHL&CNTT GS. TS NGUYỄN DUY HOAN

Giám đốc Trung tâm Học liệu & Công nghệ thông tin (TTHL&CNTT) chịu trách nhiệm trước Giám đốc Đại học Thái Nguyên và trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; Giám đốc là chủ tài khoản của Trung tâm.

Giám đốc TTHL& CNTT có trách nhiệm:

 • Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong và ngoài Đại học tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của Trung tâm;
 • Xây dựng chiến lược, quy hoạch; các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về tất cả các lĩnh vực của Trung tâm;
 • Căn cứ chính sách của Nhà nước, chỉ tiêu kế hoạch hàng năm được Giám đốc Đại học Thái Nguyên giao để quyết định chủ trương, biện pháp thực hiện thắng lợi kế hoạch của Trung tâm.
 • Triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao phù hợp với phân cấp của Đại học Thái Nguyên; xây dựng các nội quy, quy định cụ thể trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm;
 • Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong Trung tâm;
 • Thực hiện chế độ hội họp, báo cáo theo quy định.

2. VAI TRÒ NHIỆM VỤ CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC TTHL&CNTT

Nhiệm vụ chung:

Phó Giám đốc TTHL&CNTT giúp giám đốc Trung tâm điều hành các công việc được phân công cụ thể; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Đại học Thái Nguyên và Giám đốc Trung tâm về lĩnh vực công tác được giao.

Phó giám đốc TTHL&CNTT có trách nhiệm:

 • Xây dựng kế hoạch báo cáo Giám đốc Trung tâm quyết định và tổ chức thực hiện kế hoạch thuộc lĩnh vực công tác được phân công; phối hợp với các Phó giám đốc trung tâm khác để giải quyết các công việc có liên quan; báo cáo Giám đốc Trung tâm kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao;
 • Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Trung tâm phân công.

Nhiệm vụ cụ thể:

Nhiệm vụ của Phó Giám đốc ThS. Nguyễn Ánh Nguyệt

 • Công tác hành chính, văn phòng
 • Công tác quản lý tài sản, cơ sở vật chất
 • Công tác thu phí truy cập
 • Công tác thi đua, khen thưởng
 • Công tác quản trị, phục vụ
 • Công tác công đoàn, đoàn thanh niên
 • Phụ trách phòng Tổng hợp.

Nhiệm vụ của Phó Giám đốc ThS. Trần Hồng Anh

 • Công tác Công nghệ thông tin của Trung tâm và toàn Đại học
 • Công tác đào tạo trực tuyến E-learning
 • Công tác bồi dưỡng, cấp chứng chỉ công nghệ thông tin
 • Công tác thanh tra, pháp chế
 • Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng
 • Công tác truyền thông, Website
 • Công tác dân quân tự vệ, phòng cháy chữa cháy
 • Phụ trách Phòng Khai thác Ứng dụng công nghệ thông tin.

 

                                          GS.TS NGUYỄN DUY HOAN

 

 

 
          Giám đốc
         Điện thoại: 0913.377.255
         Email: ndhoan(a)tnu.edu.vn

 

 

                                          THS. NGUYỄN ÁNH NGUYỆT

 

 

 
         Phó Giám đốc
         Điện thoại: 0912.805.696
         Email: nanguyet(a)tnu.edu.vn

 

 

                                          THS. TRẦN HỒNG ANH

 

 

 
         Phó Giám đốc
         Điện thoại: 0912.660.602
         Email: anhth(a)tnu.edu.vn