Phòng Khai thác và Ứng dụng CNTT

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Khai thác và Ứng dụng CNTT:

  • Công tác tham mưu, tư vấn khai thác và ứng dụng lĩnh vực CNTT; Xây dựng kế hoạch ngắn, trung và dài hạn về phát triển và ứng công nghệ thông tin trong ĐHTN;
  • Quản trị hệ thống mạng, đường truyền, website liên quan;
  • Trực tiếp nghiên cứu, xây dựng và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành;
  • Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị trong lĩnh vực CNTT;
  • Đầu mối cung cấp và triển khai các dịch vụ công nghệ thông tin như: E-Learning, chuẩn hóa tin học cho đội ngũ cán bộ trong và ngoài ĐHTN;
  • Tham gia xây dựng, triển khai, thẩm định, quản lý các dự án, đề án trong nước và quốc tế về công nghệ thông tin và thư viện;
  • Tham gia tổ chức đào tạo, tập huấn và chuyển giao công nghệ cho các đơn vị trong và ngoài ĐHTN;
  • Quản lý và điều phối các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và liên kết đào tạo trong nước và quốc tế.

 

                                        ThS. Dương Vĩnh Thiện

 

 

 
         Trưởng phòng
         Điện thoại: 0974.465.665
         Email: dvthien(a)tnu.edu.vn

 

 

                                        ThS. Phạm Ngọc Phương

 

 

 
         Phó trưởng phòng
         Điện thoại: 0986.784.940
         Email:phuongpn(a)tnu.edu.vn

 

 

                                        ThS. Phạm Quốc Hưng

 

 

 
         Chuyên viên
         Điện thoại: 0912.988.617
         Email: pqhung(a)tnu.edu.vn

 

 

                                        ThS. Nguyễn Hồng Mạnh

 

 

 
         Chuyên viên
         Điện thoại: 01627.967.797
         Email: nhmanh(a)tnu.edu.vn

 

 

                                        Lã Hoàng Tuấn Hiệp

 

 

 
         Chuyên viên
         Điện thoại: 0915.080.998
         Email: lhthiep(a)tnu.edu.vn

 

 

                                        ThS. Đào Thị Huyền Trang

 

 

 
         Chuyên viên
         Điện thoại: 01259.002.616
         Email: dthtrang(a)tnu.edu.vn

 

 

                                        ThS. Nguyễn Thị Thủy

 

 

 
         Chuyên viên
         Điện thoại: 0377.579.583
         Email: nguyenthuy(a)tnu.edu.vn