Chính quyền

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

TRUNG TÂM SỐ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Ban Giám đốc

Phòng Quản trị thư viện tích hợp

Phòng Tổng hợp

Phòng Công nghệ thông tin

Phòng Phát triển và Ứng dụng Công nghệ số