Chính quyền

Ban Giám đốc

Phòng Quản trị thư viện tích hợp

Phòng Tổng hợp

Phòng Khai thác và Ứng dụng CNTT